གངས་ལྗོངས་ཨ་ནུའི་ཡིག་ཆས།

雪域阿鲁藏文具
 

ད་ལྟའི་གནས་ཡུལ།>

ཐོན་རྫས་གསལ་བཤད།
ཨ་ནུའི་ལན་ཝར་བོད་སྨྱུག
ཨང་རྟགས། : AL-069
རིགས། : སྨྱུ་གུ།
སྤྱོད་ཡུལ། : ཡིག་གཟུགས་འབྲི་སྦྱོང་།
ཐོན་རྫས་གནས་ཚུལ་ཞིབ་གསལ།

阿鲁兰札笔_01.gif阿鲁兰札笔_02.gif

阿鲁兰札笔_03.gif

阿鲁兰札笔_04.gif阿鲁兰札笔_05.gif阿鲁兰札笔_06.gif