གངས་ལྗོངས་ཨ་ནུའི་ཡིག་ཆས།

雪域阿鲁藏文具
 

ད་ལྟའི་གནས་ཡུལ།>

ཐོན་རྫས་གསལ་བཤད།
金文抄写纸
ཨང་རྟགས། : AL-066
སྡེབ་འཚོང་གི་ཚད། : 5
སྡེབ་འཚོང་རིན་གོང་། : 3570.00
སིལ་འཚོང་གི་ཚད། : 1
སིལ་འཚོང་རིན་གོང་། : 4150.00
རིགས། : ཤོག་བུ།
སྤྱོད་ཡུལ། : ཡིག་བྲིས།
ཐོན་རྫས་གནས་ཚུལ་ཞིབ་གསལ།