གངས་ལྗོངས་ཨ་ནུའི་ཡིག་ཆས།

雪域阿鲁藏文具
 

ད་ལྟའི་གནས་ཡུལ།>

ཐོན་རྫས་གསལ་བཤད།
阿鲁牌书法专用画布
ཨང་རྟགས། : AL-061
སྡེབ་འཚོང་གི་ཚད། : 50
སྡེབ་འཚོང་རིན་གོང་། : 30.00
སིལ་འཚོང་གི་ཚད། : 1
སིལ་འཚོང་རིན་གོང་། : 35.00
རིགས། : ཤོག་བུ།
ཐོན་རྫས་གནས་ཚུལ་ཞིབ་གསལ།

材质:布料

尺寸:70*130

用途:藏文书法、唐卡等。

加工方法:纯手工