གངས་ལྗོངས་ཨ་ནུའི་ཡིག་ཆས།

雪域阿鲁藏文具
 

ད་ལྟའི་གནས་ཡུལ།>

ཐོན་རྫས་གསལ་བཤད།
ཨ་ནུ་སྣག་ཚ།
ཨང་རྟགས། : AL-059
སྡེབ་འཚོང་གི་ཚད། : 100
སྡེབ་འཚོང་རིན་གོང་། : 6.00
སིལ་འཚོང་གི་ཚད། : 1
སིལ་འཚོང་རིན་གོང་། : 8.00
ཐོན་རྫས་གནས་ཚུལ་ཞིབ་གསལ།