གངས་ལྗོངས་ཨ་ནུའི་ཡིག་ཆས།

雪域阿鲁藏文具
 

ད་ལྟའི་གནས་ཡུལ།>

ཐོན་རྫས་གསལ་བཤད།
ཤོག་དཀར།
ཨང་རྟགས། : AL-044
སྡེབ་འཚོང་གི་ཚད། : 50
སྡེབ་འཚོང་རིན་གོང་། : 65.00
སིལ་འཚོང་གི་ཚད། : 1
སིལ་འཚོང་རིན་གོང་། : 70.00
རིགས། : ཤོག་བུ།
ཐོན་རྫས་གནས་ཚུལ་ཞིབ་གསལ།

ཆེ་ཆུང་།    69*137 cm