གངས་ལྗོངས་ཨ་ནུའི་ཡིག་ཆས།

雪域阿鲁藏文具
 

ད་ལྟའི་གནས་ཡུལ།>

ཐོན་རྫས་གསལ་བཤད།
ཤོག་དྲིལ།
ཨང་རྟགས། : AL-016
སྡེབ་འཚོང་གི་ཚད། : 50
སྡེབ་འཚོང་རིན་གོང་། : 75.00
སིལ་འཚོང་གི་ཚད། : 1
སིལ་འཚོང་རིན་གོང་། : 90.00
རིགས། : ཤོག་བུ།
སྤྱོད་ཡུལ། : གསར་སློབ་དང་གསར་རྩོམ།
ཐོན་རྫས་གནས་ཚུལ་ཞིབ་གསལ།