གངས་ལྗོངས་ཨ་ནུའི་ཡིག་ཆས།

雪域阿鲁藏文具
 

ད་ལྟའི་གནས་ཡུལ།>

ཐོན་རྫས་གསལ་བཤད།
ཤིང་་སྨྱུག་་ཆ་ཚང་ཆུང་བ།
ཨང་རྟགས། : AL-002
སྡེབ་འཚོང་གི་ཚད། : སྨུག་སྒམ50ཡན།
སྡེབ་འཚོང་རིན་གོང་། : 45.00
སིལ་འཚོང་གི་ཚད། : སྨྱུག་སྒམ་གཅིག
སིལ་འཚོང་རིན་གོང་། : 50.00
རིགས། : སྨྱུག་མའི་སྨྱུ་གུ
སྤྱོད་ཡུལ། : ཤོག་གུ་ལ་འབྲི་བྱེད།
ཐོན་རྫས་གནས་ཚུལ་ཞིབ་གསལ།